|
  
  
|
  
 
תקנון עירוני ובית-ספרי
 
א. מהו התקנון העירוני והבית - ספרי ?
      
1. התקנון העירוני והבית- ספרי נועד להסדיר את מערכת היחסים בבית הספר והפעילות
   במסגרתו לתועלת קהילת בית הספר על היסודות המקובלים בחברה הדמוקרטית וברוח
   האמנה הבית-ספרית.
 
2. התקנון נועד להדריך את התלמידים, המורים וההורים, לגבי נוהגי המוסד, ובהיותו מסמך
    של מוסד בחברה דמוקרטית הוא כולל חובות וזכויות.
 
3.  לא יכללו בתקנון סעיפים הנוגדים את חוקי המדינה, את חוקי העזר העירוניים, את
     החוקים והתקנות של מערכת החינוך.
 
ב. תפקידי התלמידים בבית הספר -
   
בית הספר נוצר למען התלמידים ולקידומם. לאור זאת נדרשים התלמידים למלא את תפקידיהם הלימודיים, התרבותיים והחברתיים בבית הספר, כדלקמן:
 
א. להשתלב בתהליך הלימודים ולעשות לשיפור הישגיהם בכל המקצועות הנלמדים בהתאם
    להנחיות המורים.
 
ב. להשתתף בפעילות התרבותית בבית הספר ולתרום לה לפי כישוריהם ויכולתם.
 
ג. לתרום לחיים החברתיים של הכיתה ושל בית הספר. תוך השתתפות בפעילויות חברתיות,
    השתתפות בפעולות ספורט, העמקת הקשר עם תלמידים אחרים תוך מאמץ לשיפור איכות
    החיים והאווירה בכיתה ובבית הספר.
 
ג. תפקידי המורים בבית הספר -
 
1) תפקידם של המורים בבית הספר הוא לקדם את התלמידים בלימודים, בתחום החינוכי,
    בתחום החברתי, בתחום האישי ובתחום התרבותי.
 
2) המורים אחראים בפני מנהלת בית הספר, ההורים, משרד החינוך והרשות על קידומם של
    התלמידים.
 
3) המורים יעודדו שיתוף התלמידים וההורים בתחומים הלימודיים, החינוכיים, החברתיים
    והתרבותיים של הכיתה, בהתאם למדיניות בית הספר ולמדיניות משרד החינוך התרבות
    והספורט.
 
4) המורים יתייחסו בצורה הוגנת לכל התלמידים ולא ינקטו צעד של איפה ואיפה.        
 
ד. הופעה ותלבושת ביה"ס
 
תלמידי בתיה"ס באשקלון יגיעו לביה"ס בהופעה מכובדת, ההולמת הגעה למוסד חינוכי.
 
1) תלמיד יופיע לביה"ס בתלבושת אחידה עפ"י הפירוט הבא: חולצת טריקו בצבע אחיד,
    עליה מוטבע סמל ביה"ס, בחורף – סווצ'ר בצבע אחיד עליו מוטבע סמל ביה"ס.
 
2) בימים בהם מתקיימים טכסים בביה"ס, על התלמידים להגיע בחולצה לבנה עם סמל. ניתן
    יהיה לרכוש את החולצה בביה"ס .
 
3) יש להגיע במכנסיים בצבע אחיד: שחור, כחול, חום ואפור. אין להגיע במכנסים משובצים
    או פרחוניים. אין להגיע במכנסיים קצרים (עד הברך).     
 
4) אין להגיע לביה"ס בגופיות, חולצות בטן או בחולצות קרועות או גזורות. לא תותר כניסת
    תלמידות לביה"ס בבטן חשופה.
 
5) אין להגיע לביה"ס בנעלי אצבע או בנעלי בית ובקבקבים.
 
6) אין להגיע לביה"ס בשיער מחומצן או צבוע, גם לקורסי הקיץ, תגבורים וכדו'.
 
7) אין להגיע לביה"ס עם נזמים ופירסינג מכל סוג שהוא.
 
8) יש להופיע בתלבושת ביה"ס גם במבחני בגרות הנערכים בקיץ, גם בקורסי קיץ ובכל
    מפגש שנערך בביה"ס.
 
ה. חיי היומיום בכיתה ובבית הספר -
     
1) מתוך מגמה לשמור על אוירה נעימה בבית הספר ועל אקלים חיובי, יעשו התלמידים
    והמורים מאמצים למניעת פגיעה כל שהיא בכבודו של הזולת וימנעו מעימותים מיותרים.
 
2) תלמידי הכיתה והמורים יקפידו על תרבות דיבור, סבלנות וסובלנות וכבוד זה כלפי זה.
    ביה"ס יקיים פעילות הסברה ומניעה בנושא האלימות ויוקיע כל מעשה אלימות פיזית או
    מילולית.
 
3) אין לפגוע ברכוש הזולת וברכוש ביה"ס. במקרה  של חבלה ברכוש יחוייב הפוגע לממן
    את תיקון הנזק. במקרה שאין יודעים את זהותו של הפוגע, אך ידוע שהוא תלמיד הכיתה,
    ימומן התיקון על ידי כל תלמידי הכיתה.
 
4) מומלץ לא להגיע לביה"ס עם רכוש יקר ערך כגון: פלאפון, MP3... בכל מקרה אחריות
    התלמיד על רכושו הפרטי.
 
5) אין לבצע מעשים שיש בהם סיכון עצמי או סיכון לחברת התלמידים, למורים ולעובדים.  
    (יציאה משטח ביה"ס ללא אישור, זריקת נפצים, טיפוס על חלון, על מעקה, גגות, עישון,
    צריכת חומרים מסוכנים וכד'.)
 
6) אין להקליט או לצלם תלמידים, מורים ועובדים ללא קבלת אישור.
 
7) מורה רשאי/ת להרחיק תלמיד מן הכיתה במקרים מיוחדים בהתאם להנחיית משרד
    החינוך והתרבות, כפי שהן מופיעות בחוזר מנכ"ל מ"ב/2.
    גם כאשר תלמיד מרגיש שהרחקתו אינה מוצדקת חובה עליו לצאת, ורק עם תום השיעור
    יוכל להגיש ערעור למורה או למחנך.
   
 8) כל מעורבות במקרה של אלימות תגרום להשעיית התלמידים המעורבים מלימודים
     ולהמשך טיפול חינוכי לאחר ההשעייה.
 
9) התלמידים יקיימו תורנות כיתתית לניקוי הכיתות, המסדרונות וחצר ביה"ס.
 
10) באי ביה"ס רשאים להביע עמדה ולהציע הצעות בנושאים שונים הקשורים
      באורח החיים בביה"ס.
 
11) אלימות: מערכת החינוך העירונית מתנגדת ורואה בחומרה רבה מעשי אלימות בקרב
      התלמידים ומעשי אלימות כלפי עובדי הוראה ועובדי ביה"ס, ותגבה את החלטות מנהלי
      בתיה"ס:
 
11.1 אין להשתמש באלימות מילולית הן כלפי צוות המורים והעובדים, והן כלפי התלמידים.
 
11.2 אין לפגוע ולהשחית את רכוש הזולת וציוד ביה"ס, וכן אין לגנוב או לקחת חפצים ללא
       רשות.
 
11.3 חל איסור מוחלט על פגיעה בזולת-אלימות פיזית, בריונות, איומים וסחיטה.
 
11.4 אסור בהחלט לתלמידים לשאת ולהחזיק סכינים קפיציות, כלים ומכשירים מסוכנים,
       אגרופנים, מכשיר הלם חשמלי וגז מדמיע. כולם נחשבים לכלי נשק.
 
בכל מקרה של אלימות מילולית או פיזית, צוות ביה"ס לא יעבור לסדר היום והוא מחוייב לנקוט בכל הצעדים העומדים לרשותו, כולל פנייה למשטרה.
 
בכל מקרה של אירוע חריג ידווח מיידית להורים, לגורמי החינוך ולמשטרה. האירוע יטופל באמצעות ועדת אזהרה או ועדת שימוע עירונית בהתאם להחלטת הנהלת ביה"ס.
 
אנו סמוכים ובטוחים כי כל באי ביה"ס – הורים, תלמידים, מורים – יצאו נשכרים משמירה על אקלים בית ספרי תרבותי וערכי המאפשר למידה נאותה.
 
 
ו. נוכחות וביקור סדיר
 
נוכחותו של התלמיד במהלך כל השיעורים והפעילויות החינוכיות בו היא תנאי הכרחי למיצוי ההישגים הלימודיים והחינוכיים.
 
1) על כל התלמידים בביה"ס לבקר באופן סדיר בשיעורים ובכל פעילות במסגרת ביה"ס 
    ולהימנע מהיעדרויות בלתי מוצדקות.
 
2) במקרה של היעדרות מביה"ס ימסור התלמיד עם שובו אישור למחנך הכיתה.
    בכיתות ט'-י"ב יציג התלמיד את האישור גם למורים המקצועיים שמשיעוריהם נעדר.
 
3) תלמיד המבקש להשתחרר לפני תום יום הלימודים מסיבות בריאותיות או אחרות יפנה אל
    מחנך הכיתה או לרכז השכבה בהיעדרו של מחנך הכיתה. אם שניהם חסרים באותו יום
    יפנה לנציג הנהלה אחר.
 
בכל מקרה תלמיד לא יעזוב את שטח ביה"ס ללא קבלת אישור מהמחנך, מרכז השכבה או מנציג הנהלה אחר.
 
4) על התלמידים להקפיד להגיע בזמן לשיעור. כל איחור של תלמיד ירשם ביומן ובמשוב.
    במקרה של איחורים חוזרים יטופל התלמיד ע"י המחנך ו/או המורה  המקצועי וישלח מכתב
    להוריו.
 
ז)  מעקב אחר נוכחות –
 
1. התלמיד חייב למסור למורה המקצועי ולמחנך את האישור על היעדרותו עם הגעתו
    לביה"ס ולא יאוחר מ- 3 ימים לאחר חזרתו.
 
2. היעדרות מוצדקת הינה היעדרות על רקע מחלה ממושכת, זימון לצה"ל, פעילות בית
    ספרית. כל תלמיד חייב להביא אישור רפואי על היעדרות עקב מחלה ואישור כתוב וחתום
    מהאחראי על הפעילויות השונות.
 
3. תלמיד שנעדר יום לפני בחינה, לא יוכל להבחן במועד זה.
 
4. תלמיד המרבה להעדר משיעורים ללא הצדקה ואינו ממלא את חובותיו הלימודיים תלקח
    ממנו הזכות לתגבורים ומועדים חוזרים למבחנים.
 
5. לתלמיד שיעדר ללא הצדקה יורדו ציונים בהתאם לחוזר מנכ"ל ס"ח/8 (א) 2008 .
 
שימו לב!
תלמיד הנעדר מלימודים מעל 30% במקצוע שבו הוא ניגש לבגרות לא יהיה זכאי לציון בית ספרי, אלא אם המועצה הפדגוגית תאשר את היעדרויותיו.
(מתוך חוזר מנכ"ל ס"ח/8 (א) 2008)  
 
ח. מבחנים, בחנים וציונים -
  
1) מס' המבחנים ו/או העבודות יקבע בתחילת שנה"ל ויובא לידיעת התלמידים.
      
2) לתלמידים יימסר החומר עליו יערך המבחן כשבוע לפני מועד הבחינה.
 
3) לא יערכו יותר משלושה מבחנים בשבוע. (אלא אם כן מדובר במבחן חוזר)
   
4) חובה לשמור על טוהר הבחינות. תלמיד שיתפס מעתיק או יחשד בפגיעה בטוהר
    הבחינות בדרך כלשהי, בחינתו תיפסל, ציונו יהיה 0, ותשלל ממנו הזכות לבחינה חוזרת.
    בנוסף לכך התלמיד יוזמן לוועדת משמעת שבמהלכה ינקטו נגדו סנקציות.
 
5) על התלמידים להשאיר את המכשיר הסלולארי כבוי בתיקם האישי. תלמיד שימצא בכיסו 
    או על שולחנו מכשיר סלולארי, בחינתו תפסל.
 
6) המורים יחזירו מבחנים ועבודות לא יאוחר מ- 3 שבועות מיום הגשתם.
    
7) בטופס הבחינה יצויין מספר הנקודות של כל שאלה.
 
8)  אין לתת בוחן כאמצעי ענישה.
 
9) מורה רשאי להוסיף או להפחית מציון הסמסטר של תלמיד עד 10 נקודות על יחס
    ללימודיו, על מידת ההשקעה ועל הכנת שיעורי בית.
        
10) תלמיד המבקש לערער על ציון בחינה רשאי להגיש בקשה מנומקת בכתב בלבד
      למזכירות חט"ע בביה"ס עפ"י הנוהל הבא:
        
  נוהל הגשת ערעור על ציון מבחן בחט"ע –כללי:
 
1. המערער חייב לנמק את ערעורו – ערעור ללא נימוקים לא ייבדק.
2. פער של עד 10 נק' בין הציון הראשון לציון לאחר הערעור לא יחשב.
3. הציון אשר יינתן בערעור הוא הקובע, גם אם הוא נמוך יותר מהציון המקורי.
4. לא יתקבל ערעור על ציון מבחן של מועד ב'.
5. תשובת הערעור הנה סופית ולא ניתן לערער שוב.
6. לא יערער תלמיד אשר תשובותיו נכתבו בעיפרון/או שנעשה שימוש בטיפקס.
7. ערעור יוגש למזכירות חט"ע לא יאוחר מחמישה ימים מיום החזרת המבחן לידי התלמיד.
8. תשובת הערעור תוחזר עד ארבעה-עשר ימים מהגשתו.
 
הנחיות:
 
1. טופס ערעור-ביקש התלמיד לערער- ימלא טופס ערעור הנמצא במזכירות חט"ע.
2. העתקים – המערער יצרף לטופס המבחן המקורי, כלומר השאלון ודפי המבחן העתק
    מצולם. טופס המבחן יחד עם ההעתק וטופס הערעור יוגשו למזכירות חט"ע.
3. הבדיקה –
א. הרכזת הפדגוגית תעביר את טופס המבחן לאחד המורים בצוות המקצועי שאינו מורהו של
    המערער.
ב. למורה, הבודק את הערעור, יועבר צילום טופס המבחן בלבד ללא שם התלמיד וללא שם
    המורה המלמד.
אם יווצר פער של עשרים נק' ומעלה בין הציון הראשוני לציון שלאחר 
הערעור, יועבר טופס המבחן לבודק שני, לפי סעיף ג'1 ו- ג'2. הציון הקובע יהיה ממוצע בין שני הבודקים.
 
תשובת הערעור, בחתימת הרכזת הפדגוגית, בצירוף טופס המבחן המקורי תוחזר למורה המלמד.
 
ט. מבחנים חוזרים -
 מבחנים חוזרים - חט"ב
 
מבחנים חוזרים מתקיימים בבית הספר בכל המקצועות אחת לסמסטר.
 
תלמידים שנעדרו מבחינה והיעדרותם אושרה ע"י המחנך רשאים להיבחן במבחן חוזר.
 
על התלמיד להצטייד באישור בכתב מהמחנך/ת ולהציגו בפני המורה המקצועי.
על התלמיד לבדוק באיזה תאריך ובאיזו שעה מתקיים המבחן החוזר.
 
מבחנים חוזרים בחט"ע
 
מבחנים חוזרים יתקיימו פעמיים בשנה בסוף כל סמסטר. המבחנים מיועדים לתלמידים שנעדרו מהבחינה מסיבות מוצדקות ומאושרות:
 
הסיבות המוצדקות:
1. היעדרות מפאת מחלה באישור רפואי בלבד.
2. היעדרות בשל פעילות בית ספרית מאושרת ע"י רכז השכבה.
3. היעדרות בשל זימונים לצבא.
 
תלמיד שנעדר מהסיבות שפורטו לעיל חייב להציג אישור על היעדרותו למורה המקצועי לא יאוחר משלושה ימים ממועד ההיעדרות.
 
לידיעתכם, יציאה לחופשה משפחתית אינה נחשבת להיעדרות מוצדקת.
הערה :
על אף האמור לעיל אנו נקיים ועדת חריגים לתלמידים שנכשלו במקצועות בהם הם ניגשים לבגרות. הבקשות למבחן חוזר יוגשו למזכירות חט"ע ע"י התלמיד תוך מתן נימוקים לבקשה. הבקשות יאושרו רק במקרים חריגים.
 
יאיסור נשיאה ואחזקה של כלי נשק
 
1) בהמשך להוראות בסעיף ב' של החוזר המיוחד ט"ז, התשנ"ד, "מניעת אלימות בבתי ספר",
    בקטע העוסק ב"היבט הבטיחותי", אנו מבהירים בזאת כי בכל מסגרת החינוך (הפורמאלי
    והבלתי פורמאלי) אסור בהחלט לתלמידים לשאת ולהחזיק סכינים קפיציות, כלים
    ומכשירים חדשים ומסוכנים, מכשירי הלם חשמלי (שוקר) וגז מדמיע (להלן "כלי נשק").
 
2) על מנהל בית הספר להחרים כל כלי ומכשיר העלולים לגרום לחבלה גופנית או נזק
    לרכוש. מנהל בית הספר ימסור את הכלי המוחרם להורים לאחר העמדתם על חומרת
    המעשה. אם יסרב התלמיד למסור את כלי הנשק, יועבר העניין למשטרה.
 
3) כאשר קיים חשד להימצאותם של כלי נשק כגון חומרי פיגוע, סכינים קפיציות, מכשירי
    הלם חשמליים (שוקר), גז מדמיע, אגרופנים ושרשראות, או כל נשק אחר בבית הספר,
    זכותו של המנהל לבקש מכיתת התלמידים (אך לא מתלמידים בודדים, כדי למנוע
    סטיגמה ואפליה) לרוקן את ילקוטיהם ואת כיסיהם. תלמיד המסרב להישמע להנחיות
    יורחק מבית הספר עד להסרת התנגדותו. הוצאת התלמיד תיעשה בתיאום עם המפקח.
 
4) יחד עם זאת, בתי הספר יתירו לתלמידים לשאת כלים המשמשים אותם לצורך לימודיהם
    בשיעורים מסויימים, באישור המורה האחראי. במקרים אלו יקפידו המורים להורות
    לתלמידים כי השימוש בכלים אלו מוגבל לאותם שיעורים.
 
5) מנהל בית הספר מתבקש לפרסם הוראה זו על גבי לוח המודעות בבית הספר, בתקנון
    בית הספר ובהודעות להורי התלמידים.
 
מתוך חוזר מנכ"ל נט/ 1 (ב), י' באלול התשנ"ח, 1 בספטמבר 1998
יאנוהל השימוש בטלפונים סלולריים במוסדות החינוך
 
מורים ותלמידים לא ישתמשו במהלך הלימודים הפעילים או במסגרת פעילות אחרת במוסד החינוכי בטלפון סלולרי.
 
על המורים ועל התלמידים שברשותם טלפון כזה להקפיד לסגור אותו לפני היכנסם לשיעור ולהכניסו לתיק.
 
מתוך חוזר מנכ"ל נו / 10, ט"ו בסיון התשנ"ו (2 ביוני 1996).
  
יבקשר בין ההנהלה לבין התלמידים -
  
1. בביה"ס יתקיים קשר רצוף בין מועצת התלמידים לבין הנהלת ביה"ס ומוריו.
 
2. בנוסף לקשר באמצעות מוסדות חברת התלמידים, מוזמנים התלמידים לפנות אל המורים
    וההנהלה באופן ישיר.
 
3. הנהלת בית הספר והמורים נכונים להיענות לפניות התלמידים, להאזין לטענותיהם ולטפל
    בהן.
 
4. במקרה שתלמידים אינם מרוצים מהטיפול בטענותיהם או שהם מרגישים מקופחים, הם
    רשאים לפנות באמצעות מכתב או טופס פניית לקוחות אל הגורם המטפל.
 
 
בואו נזכור כולנו את הכלל:
זכותו של כל אדם לכבוד וחובתו לכבד כל אדם                        
 
 
נספח לתקנון תלמידים בנושא איחורים
  
להלן פירוט הנוהל העוסק באכיפת האיחורים:
 
 
חט"ע
1. תלמידים מאחרים יתבקשו להרשם במזכירות בחט"ע אצל איילת.
2. ההרשמה תתבצע רק עד רבע שעה מתחילת כל שיעור.
3. התלמידים יכנסו עם האישור לכיתה רק פעם אחת בשיעור כרבע שעה מתחילת השיעור
    זאת  כדי לצמצם פתיחת דלתות.
4. תלמידים שלומדים באשכול הפיס ירשמו אצל יקירה, מזכירת האשכול.
5. מורה לא יכניס תלמידים שאיחרו ללא אישור על איחור.
6. מורים ימשיכו כמובן להקפיד לרשום בתחילת כל שיעור ביומנם האישי איחורים וחיסורים
    ולאחר מכן בתוכנת המשוב.
7. תלמיד שאיחר למעלה מרבע שעה מתחילת שיעור לא יורשה להיכנס לכיתה והאיחור
    יחשב היעדרות.
 
 
חט"ב
 
המאחרים ירשמו אצל תיקי רק בבוקר במהלך כל השיעור הראשון ויכנסו מיידית לכיתות.
בשאר השיעורים הטיפול והבדיקה יעשו ע"י המחנכות ורכזות השכבה. כלומר לא יתבצע רישום במזכירות החט"ב בשאר השיעורים.
 
הסנקציות על המאחרים – כללי חט"ב + חט"ע
א. לאחר שלושה איחורים יזמין המחנך את התלמיד לשיחת אזהרה וישלח מכתב להורים.
    לאחר חתימת ההורים יש לתייקו בתיק האישי.
ב. לאחר ארבעה איחורים יוזמנו הוריו והתלמיד יטופל משמעתית.
 

 

 
Sunday, May 22, 2022 הוסף למועדפים   קבע כדף בית   Login